Gebruikersvoorwaarden

Deze Gebruikersvoorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de website MiSolo.com hierna te noemen MiSolo. Door gebruik te maken van MiSolo en de daarop door MiSolo aangeboden Diensten verklaar je dat je kennis hebt genomen van deze voorwaarden en instemt met de inhoud en de toepasselijkheid daarvan.
1. Definities
In deze Gebruiksvoorwaarden worden de volgende definities gehanteerd, zowel in enkelvoud als meervoud.
1.1 Gebruiksvoorwaarden Deze gebruiksvoorwaarden, ongeacht de vorm waarin deze kenbaar worden gemaakt.
1.2 Chatgesprek Communicatie via bijvoorbeeld tekst, webcam- of videobeelden, spraak, geluid en pictogrammen.
1.3 Videochat Videochat platform op de Website die door Gebruikers gebruikt wordt voor het voeren van Chatgesprekken met webcam- of videobeelden.
1.4 Community Sociaal Media platform waarop informatie zoals profielen, foto’s, video’s, berichten, groepen en informatie van en tussen natuurlijke personen kan worden gedeeld.
1.5 Diensten De diensten van MiSolo op de Website, onder meer, het bieden van Videochat en Community.
1.6 Gebruiker(s) Een natuurlijke persoon (personen) die met MiSolo een Overeenkomst aangaat voor het gebruik van de Diensten en de Website (ook te noemen: je/jij/jou).
1.7 Overeenkomst De overeenkomst tussen jou en MiSolo op grond waarvan MiSolo Diensten ter beschikking stelt.
1.8 Profiel Informatie van Gebruiker bestaande uit, onder meer, interesses, voorkeuren, locatie, uiterlijke kenmerken, achtergrond informatie, foto’s, video’s, afbeeldingen etc.
1.9 MiSolo handelsnaam van MiSolo B.V., gevestigd te (5347 KD) Oss, aan de Maaskade 1 te Nederland. BTW: NL8108.61.318.B01 Kvk: 17145907
1.10 Wachtwoord Je wachtwoord bestaande uit een combinatie van cijfers en/of letters, waarmee je in combinatie met de gebruikersnaam, toegang krijgt tot (bepaalde onderdelen van) de Diensten.
1.11 Website De website MiSolo.com
2. Dienstverlening
2.1 De diensten De Website biedt Gebruikers de mogelijkheid om deel te nemen aan de MiSolo Community en om middels Videochat Chatgesprekken te voeren.
2.2 Nadere voorwaarden MiSolo is gerechtigd om aan sommige onderdelen van de Diensten nadere voorwaarden te stellen waaronder de voorwaarde dat je als Gebruiker via een Profiel geregistreerd moet zijn of dat je een vergoeding dient te betalen. Deze nadere voorwaarden worden steeds op de Website vermeld.
2.3 Garantie beperking MiSolo zal zich inspannen de Website en de Diensten met zorg en overeenkomstig de overeengekomen afspraken en procedures uit te voeren. Zij kan hierover echter geen garanties geven.Met name garandeert MiSolo niet:
 • dat de (inhoud van de) Chatgesprekken en Profielen juist, volledig, actueel, betrouwbaar en niet onrechtmatig zijn,
 • dat de Website en de Diensten ononderbroken zullen werken, vrij zullen zijn van storingen en andere fouten en/of gebreken, en dat gebreken en storingen kunnen worden verholpen; en,
 • dat derden niet haar Diensten onrechtmatig (zullen) gebruiken.
 
2.4 Behouden van rechten MiSolo is gerechtigd de inhoud van je Profiel te weigeren, aan te passen of te verwijderen van de Website of de toegang tot Videochat of de Community te blokkeren. Dit kan onder meer plaats vinden indien in strijd wordt gehandeld met artikel 3.4 en 3.5 en eventuele andere artikelen uit deze Gebruiksvoorwaarden.
2.5 Recht tot staken levering diensten MiSolo is gerechtigd de Diensten (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik (en het aantal Gebruikers) ervan te beperken indien zulks in haar opvatting noodzakelijk is, bijvoorbeeld in het kader van de kwaliteit van de Diensten en het redelijkerwijs benodigde onderhoud daarvan.
2.6 Vertrouwelijkheid De communicatie in de Videochat, in de Community of op de Website is niet vertrouwelijk. We adviseren je bij het gebruik van de Diensten daarmee rekening te houden. De communicatie via Videochat en de Community kan door MiSolo gelogd worden en kan bovendien worden gevolgd door moderators. Deze moderators kunnen zichtbaar (met een icoon), maar ook onzichtbaar, in de Chatroom aanwezig zijn.Voor meer informatie over privacy en vertrouwelijkheid verwijzen we naar artikel 4 en onze Privacy Policy.
3. Gebruik van de diensten en verstrekking van informatie
3.1 Gebruik van Diensten Om gebruik te kunnen maken van de Diensten dien je zelf zorg te dragen voor de benodigde hard- en software, randapparatuur en internet verbindingen. Bovendien dien je een Profiel aan te maken bij deelname aan de Community.
3.2 Informatie en vrijwaring Je staat er voor in dat alle informatie in je Profiel volledig, juist en actueel zijn en dat je gerechtigd bent de informatie aan MiSolo te verstrekken ten behoeve van de levering van de Diensten. Je vrijwaart MiSolo tegen eventuele aanspraken van derden ter zake.
3.3 Aansprakelijkheid Je bent aansprakelijk voor al het gebruik van de Videochat, de Community en de Website die je via je eigen Profiel, Chatnaam en ip-nummer van de Diensten uitvoert.
3.4 Gebruik diensten Bij het gebruik van de Diensten zal je je steeds houden aan de relevante wet- en regelgeving, en de door MiSolo bekend gemaakte instructies, richtlijnen en huisregels.
3.5 Garantie Je garandeert dat:
 • je gebruik van de Diensten niet in strijd is met de in Nederland geldende wet- en regelgeving en niet onrechtmatig is;
 • je met het gebruik van de Diensten anderen, waaronder andere Gebruikers, niet onheus bejegent, bijvoorbeeld door het gebruiken van discriminerende, beledigende, gewelddadige communicatie, dan wel op een andere wijze andere Gebruikers lastig valt;
 • je de communicatie van anderen niet opzettelijk zal verstoren en anderen ook niet op een andere wijze zal hinderen in het gebruik van de Diensten.
 • de belangen en de goede naam van MiSolo, en de Website in het bijzonder, niet zal schaden.
 
3.6 Vrijwaring Je vrijwaart MiSolo volledig tegen alle aanspraken van derden inzake schade of anderszins, op enigerlei wijze ontstaan door je gebruik van de Diensten, dan wel door het niet nakomen van je verplichtingen uit deze Gebruiksvoorwaarden of het handelen in strijd daarmee.
4. Privacy en vertrouwelijkheid
4.1 Openbaar De communicatie in de Chatroom vindt plaats in een openbare ruimte. Andere Gebruikers kunnen meekijken en luisteren naar de communicatie in de Chatroom. MiSolo adviseert je hiermee rekening te houden bij je gebruik van de Dienst.
4.2 Moderators MiSolo behoudt zich het recht voor de communicatie in de Videochat and de Community te laten volgen door moderators. Deze moderators kunnen zichtbaar (met een icoon), maar ook onzichtbaar, aanwezig zijn.
4.3 Recht tot blokkeren Moderators zijn gerechtigd om je toegang tot de Chatroom of Community (tijdelijk) te blokkeren of de gehele Dienst (tijdelijk) op te schorten, bijvoorbeeld indien je in strijd handelt met hetgeen bepaald in artikel 3.4 en 3.5.
4.4 Persoonsgegevens Om de Diensten te kunnen bieden verzamelt MiSolo persoonsgegevens. MiSolo draagt er zorg voor dat de verzameling van de persoonsgegevens voldoet aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens.
4.5 Privacy De Privacy Policy is van toepassing op het gebruik van de persoonsgegevens en de andere door MiSolo verzamelde gegeven alsmede op het gebruik van informatie uit de Chatgesprekken en Community die via de Website wordt verspreid.
5. Community
5.1 Respect en integriteit De gebruikers van MiSolo worden geacht elkaar te respecteren en integer om te gaan met alle op MiSolo beschikbare informatie.
5.2 Community richtlijnen MiSolo is een omgeving waar mensen in alle vrijheid alles met elkaar kunnen delen. Dit moet voor iedereen een prettige ervaring zijn en blijven. Daarom zijn onderstaande regels en richtlijnen van toepassing voor alle Gebruikers.Behandel anderen zoals je zelf behandeld zou willen worden. Niet toegestaan is opruiende taal, discriminerende opmerkingen en pesten. Hou het gezellig, leuk en opwindend voor iedereen. Foto- en videomateriaal die je op MiSolo plaatst zijn zichtbaar voor andere mensen en kunnen dus ook door hun gekopieerd worden. Dit is niet te beveiligen. Realiseer jezelf dit bij het uploaden van je materiaal. De media bestanden en teksten die je plaatst worden niet vooraf door MiSolo gekeurd en zijn dus direct zichtbaar voor anderen. Je bent zelf 100% verantwoordelijk voor de inhoud die je op MiSolo plaatst. Een ieder ander alsmede MiSolo kan daar nimmer voor aansprakelijk worden gesteld. Vul je profiel zo compleet mogelijk in. Zo kom je sneller in contact met gelijkgestemden of anderen die geïnteresseerd zijn om met je in contact te komen. Plaats wat foto’s vertel iets over jezelf. Profielen zonder enige informatie kunnen door andere Gebruikers niet gevonden worden. Wanneer je materiaal aantreft op MiSolo welke in strijd zijn met deze richtlijnen kun je gebruik maken van de “meld misbruik” knop. MiSolo zal bij gegronde meldingen passende maatregelen treffen.
5.3 Auteursrecht Respecteer het auteursrecht en plaats alleen je eigen materiaal of materiaal van derden waar je toestemming voor hebt gekregen dan wel materiaal waar geen auteursrecht op zit.
5.4 Vrijheid van meningsuiting MiSolo hecht grote waarde aan de vrijheid van meningsuiting. We gedogen echter geen inhoud die aanzet tot of instemt met geweld tegen personen of groepen op basis van hun ras of etnische afkomst, religie, beperkingen, geslacht, leeftijd, nationaliteit, of seksuele geaardheid/identiteit/voorkeuren, noch inhoud die vooral is gericht op het aanzetten tot haat op basis van deze kenmerken.
5.5 Agressie en geweld Het is niet toegestaan materiaal te plaatsen die bedoeld is om te schokkeren, sensatie te veroorzaken of te kwetsen. Zet anderen niet aan tot geweld. Zaken als agressief gedrag, stalken, bedreigingen, pesten, intimidatie, privacy schending, het openbaar maken van persoonlijke gegevens van anderen en het aansporen van anderen tot gewelddadige handelingen, worden door MiSolo bijzonder serieus genomen en zal hier dan ook passende maatregelen op nemen.
5.6 Spam en misleiding Plaats geen inhoud om anderen te misleiden. Het is niet toegestaan om tot vervelends toe herhalende en ongewenste inhoud te (blijven) plaatsen.
5.7 Nabootsing van identiteit De identiteit van iemand anders nabootsen of je voordoen als iemand anders op MiSolo wordt beschouwd als identiteitsdiefstal en zal leiden tot aangifte bij politie of justitie.
5.8 Gereguleerde goederen Het is op MiSolo niet toegestaan om handel te drijven in illegale goederen of diensten. Activiteiten van deze aard zullen leiden tot aangifte bij politie of justitie.
6. leeftijd en regels
6.1 Adviesleeftijd 16 jaar of ouder MiSolo is een website voor iedereen, de adviesleeftijd voor gebruikers is echter 16 jaar of ouder. Door gebruik te maken van de Website garandeer je dat je ouder bent dan 16 jaar of dat je ouders toestemming hebben gegeven om deze Website te gebruiken.
6.2 Verboden Het is uitdrukkelijk verboden de Diensten te gebruiken voor:
 • Het verspreiden van erotische of pornografische inhoud.
 • Het chanteren, uitbuiten, bedreigen of misbruik maken van andere Gebruikers.
 • Andere illegale of onrechtmatige activiteiten.
 
7. Vergoedingen en betaling
7.1 Betaalde onderdelen Sommige onderdelen van de Diensten kunnen uitsluitend worden gebruikt na betaling van de op de Website vermelde bedragen.
7.2 Voorwaarden betaalmiddelen Betaling vindt plaats via de betalingsmiddelen opgenomen op de Website. Deze betalingsmiddelen zijn afkomstig van derden, te weten (financiële) dienstverleners. De algemene voorwaarden van deze (financiële) dienstverleners zijn van toepassing op het gebruik van hun betalingsmiddelen.
8. Wachtwoord en gebruikersnaam
8.1 Strikt persoonlijk Wachtwoorden en gebruikersnamen die gebruikt worden voor de Diensten zijn strikt persoonlijk. Je bent aansprakelijk voor al het gebruik van de Diensten via jouw Wachtwoord en Gebruikersnaam.
8.2 Aanpassingsrecht MiSolo is gerechtigd je Wachtwoord en Gebruikersnaam te veranderen indien dit noodzakelijk is in het belang van het functioneren van de Diensten.
9. Intellectuele eigendomsrechten
9.1 Eigendomsrechten De (intellectuele eigendoms)rechten met betrekking tot de Website, waaronder mede begrepen de auteursrechten op de teksten, afbeeldingen, vormgeving, foto’s, beeld- en geluidsmateriaal, software en overige materialen, de databankrechten en merkrechten (inclusief domeinnamen) berusten bij MiSolo of haar licentiegevers, met uitzondering van het materiaal dat door een Gebruiker is geleverd in verband met het plaatsen van inhoud in de Community of in de Videochat.
9.2 Recht tot gebruik MiSolo verleent je het niet-exclusieve, persoonlijke en niet overdraagbare recht om gedurende de duur van de Overeenkomst gebruik te maken van de Website en de Diensten en uitsluitend voor het doel beschreven in artikel 2.1.
9.3 Reproductie beperking Je mag de Website of enige inhoud daarvan niet zonder schriftelijke toestemming van MiSolo aan derde(n) beschikbaar stellen, reproduceren, verspreiden, verzenden of op welke wijze ook in een ander document of ander materiaal te verwerken. Bovendien mag je, zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van MiSolo, geen substantieel gedeelte van de inhoud van de databank(en) opvragen en hergebruiken en niet niet-substantiële delen van de inhoud van de databank(en) herhaald en systematisch opvragen en hergebruiken in de zin van de Databankenwet.
9.4 Garantie Je garandeert dat de door jou op de Website geplaatste informatie, waaronder mede begrepen inhoud in de Videochat alsmede inhoud in de Community, geen inbreuk maakt op de (intellectuele eigendoms)rechten van derden. Je vrijwaart MiSolo volledig voor alle mogelijke claims van derden op enige wijze voortvloeiende uit en/of verband houdende met de door jou geplaatste informatie en/of berichten op de Website, waaronder mede verstaan elke claim die gebaseerd is op de bewering dat de betreffende informatie en/of bericht/inhoud inbreuk maakt op de (intellectuele eigendoms)rechten van derden.
10. Spam/harvesten
10.1 Gebruik persoonsgegevens Het gebruik van (persoons)gegevens van Gebruikers die door hen via de Website openbaar zijn gemaakt, waaronder mede de e-mailadressen van Gebruikers, is uitsluitend toegestaan met het oog op het doel van de Website, het reageren op Chatgesprekken, communicatie in de Community en of andere informatie van de betreffende Gebruiker. Het is onder geen beding toegestaan de (persoons)gegevens te verwerken voor enig ander doel, hetgeen onder meer inhoudt dat het verboden is:
10.2 KOP het (ongevraagd) initiëren van iedere vorm van commerciële communicatie (waarin bijvoorbeeld goederen of diensten worden aangeboden of een onderneming of product wordt gepromoot) in de Videochat, de Community of door middel van e-mail, telefoon of anderszins met Gebruiker(s);
 • iedere andere vorm van ongevraagde communicatie;
 • e-mailadressen van Gebruikers te verzamelen om welke reden dan ook.
 
11. Aansprakelijkheid MiSolo
11.1 Maximale vergoeding De totale aansprakelijkheid van MiSolo, uit welke hoofde dan ook, is te allen tijde beperkt tot de vergoeding van de directe schade tot een maximum bedrag van € 50,- (vijftig euro) per gebeurtenis, waarbij een reeks van gebeurtenissen als één gebeurtenis wordt beschouwd.
11.2 Directe schade Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
 • de redelijke kosten die je hebt moeten maken om MiSolo te laten voldoen aan haar verplichtingen uit de Overeenkomst;
 • redelijke kosten die je hebt moeten maken om de directe schade zoals bedoeld in dit artikel te voorkomen of te beperken; en
 • redelijke kosten die je hebt moeten maken om de oorzaak en omvang van de directe schade vast te stellen.
 
11.3 Indirecte schade Iedere aansprakelijkheid van MiSolo voor indirecte schade, waaronder begrepen maar niet beperkt tot gevolgschades, winstderving en omzetderving, is uitgesloten.
11.4 Schade door derden MiSolo is nimmer aansprakelijk voor schade die is veroorzaakt door derden, die al of niet gebruik maken van de Diensten.
12. Verwijzingen
12.1 Websites derden De Website bevat verwijzingen (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink, banner of button) naar de websites van derden. MiSolo heeft geen zeggenschap over deze websites. MiSolo is niet verantwoordelijk voor de inhoud en het functioneren van deze websites.
13. Beveiliging
13.1 Systeembeveiliging MiSolo spant zich naar alle redelijkheid in haar systemen te beveiligen tegen verlies en/of tegen enige vorm van onrechtmatig gebruik. MiSolo legt hiervoor passende technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer, waarbij onder meer rekening wordt gehouden met de stand van de techniek.
14. Duur en beëindiging
14.1 Onbepaalde tijd Elke Overeenkomst wordt aangegaan voor een onbepaalde duur, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
14.2 Opzeggen Je kan op elk moment de Overeenkomst opzeggen door dit kenbaar te maken bij MiSolo of je Profiel te verwijderen van de Website en de Website niet meer te gebruiken.
14.3 Recht tot ontbinden MiSolo behoudt zich het recht voor om de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden en je daarmee uit te sluiten van elk verder gebruik van de Website en de Diensten, indien je:
 • in strijd handelt met deze Gebruiksvoorwaarden;
 • inbreuk maakt op de (intellectuele eigendoms)rechten van derden;
 • in strijd handelt met de in Nederland geldende wetgeving en regelgeving;
 • onverminderd het recht van MiSolo om nadere rechtsmaatregelen tegen je te nemen en schadevergoeding te eisen.
 
15. Slotbepalingen
15.1 Recht tot wijzigen voorwaarden MiSolo is gerechtigd de Gebruiksvoorwaarden te wijzigen. De wijziging zal via de Website aan je bekend worden gemaakt. Indien je de wijziging niet wilt accepteren, dien je de Overeenkomst te beëindigen. Door de Diensten te blijven gebruiken stem je in met de gewijzigde voorwaarden.
15.2 Nietigverklaring Indien en voor zover enige bepaling van de Gebruiksvoorwaarden nietig wordt verklaard of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van de Gebruiksvoorwaarden onverminderd van kracht blijven. MiSolo zal ter vervanging van de nietige/vernietigde bepaling een nieuwe bepaling voorstellen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige/vernietigde bepaling in acht zal worden genomen.
15.3 Nederlands recht Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
15.4 Geschillen Alle geschillen welke mochten voortvloeien uit de Overeenkomst zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te ’s-Hertogenbosch, Nederland.